Logo KRSD
25-01-2024

Je bent niet zomaar een professional

“Een professional in de uitvoering van het publiek sociaal domein, wat verwachten we daar eigenlijk van? En wat betekent het om in het kwaliteitsregister, het KRSD, geregistreerd te staan?” Lineke van Hal, bijzonder lector ‘Beroepsvorming in het publiek sociaal domein’ bij Zuyd Hogeschool vertelt wat het belang is van het KRSD en waarom ze er zelf bij betrokken wil zijn.

Afgelopen najaar trad Lineke van Hal toe tot het College van Belanghebbenden van het KRSD. Het kwaliteitsregister voor uitvoerend professionals in het sociaal domein. Lineke is bijzonder lector ‘Beroepsvorming in het publiek sociaal domein’ bij Zuyd Hogeschool. Zij verdiept zich in het beroep van uitvoerend professional en noemt het uitdagend: “Je moet er zijn voor inwoners. En op een rechtvaardige manier wetten uitvoeren en publieke middelen, zoals geld en tijd, inzetten. Dat vraagt dat je stevig in je schoenen staat, kan legitimeren wat je doet en je bewust bent van de professionele waarden van waaruit je werkt.”

Waarom is het KRSD ook alweer nodig?

“Een kwaliteitsregister is nodig om zowel het collectief – het beroep – als individuele professionals te ‘bekrachtigen’. Het draagt bij aan heldere afspraken over de kwaliteit die een professional moet leveren: wat is die kwaliteit eigenlijk en wat betekent het als je je daaraan committeert? Je bent niet ‘zomaar’ een professional. Je hebt een belangrijke maatschappelijke opdracht en hoe je die uitvoert is belangrijk voor de mensen waar het om gaat, maar ook voor de samenleving als geheel. Met het KRSD operationaliseren, toetsen en waarderen we dat.”

Wie bepaalt wat goed is?

“Goede vraag. Dat is een samenspel.  Daarom nemen aan het  College van Belanghebbenden verschillende belanghebbenden deel. Zo zijn hogescholen en andere organisaties vertegenwoordigd die professionals opleiden. Er zitten ook managers en leidinggevenden in: wat verwachten zij van de professionals die zij aannemen?”

“We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

“Maar het belangrijkste is dat professionals zelf vertegenwoordigd zijn, via hun beroeps- en brancheverenigingen. SAM zit erin en Ingrado bijvoorbeeld. En de NVvA, de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen is vertegenwoordigd. Omdat zij vooruitlopen als het om registratie en certificering gaat. Zo hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

Wie registreren zich?

“Uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein die zich willen blijven leren en ontwikkelen. Het zijn klantmanagers, inkomensconsulenten, leerplichtambtenaren, Wmo-consulenten. Allemaal voeren ze de wet uit, zijn ze het ‘gezicht’ van de overheid en ondersteunen ze inwoners. Zij committeren zich via het KRSD aan een professionele standaard die door de beroepsgroep zelf, samen met managers en opleiders, is ontwikkeld. Het KRSD is dus een middel om te laten zien dat je staat voor die professionaliteit en je erop laat aanspreken.”

Hoe blijven jullie zelf leren?

“We zijn kritisch op onszelf: hoe borgen we dat het KRSD een goed middel is en geen doel op zich wordt? Want het moet niet een kwestie worden van ‘vinkjes halen’. Dus blijven we praten over kwaliteit, met opleidingen en professionals uit de praktijk. Een belangrijke discussie die we nu hebben: hoe zit het met die in- en uitsluiting: wie kunnen zich wel en niet registreren? Als dat alleen gebaseerd is op de opleiding die iemand gevolgd heeft, sluit je goede professionals misschien uit. Tegelijkertijd sta je als register voor kwaliteit. Dus we denken na over hoe je verworven competenties vastlegt en waardeert.”

“Het moet niet een kwestie worden van ‘vinkjes halen’”

“Met dit register willen we bijdragen aan de positionering en de waardering van dit beroep. In samenwerking met gemeenten vragen we in het hbo-onderwijs meer aandacht voor deze publieke beroepscontext. Want daar leiden we de professionals van de toekomst op. Zo zijn we bezig met een video voor studenten waarin een professional, cliënt en leidinggevende op een realistische en waarderende manier vertellen over de gemeentelijke beroepscontext van ‘werk & inkomen’. We willen meer stageplaatsen en traineeships in het publiek sociaal domein realiseren. En ik hoop dat we een minor ‘publieke professionaliteit’ kunnen gaan ontwikkelen. Zo blijven we dit beroep én het KRSD professionaliseren.”